Spelregels

urgentie procedure

Werkwijze urgentiecommissie voor de woningcorporaties aangesloten bij Woning in Zicht

 

Heb je om een bijzondere reden dringend een huurwoning in de regio Midden-Brabant nodig? Bijvoorbeeld bij een calamiteit of geweld? Of omdat je de kosten van je huidige woning niet meer kunt betalen? Dan kan je urgentie aanvragen. Een onafhankelijke urgentiecommissie beslist of je hiervoor in aanmerking komt. Eén van de woningcorporaties in de regio Hart van  Brabant biedt je vervolgens een passende huurwoning aan. In dit reglement lees je over de aanpak van de urgentiecommissie.

Onafhankelijke urgentiecommissie
Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben geen binding met Woning in Zicht of de aangesloten woningcorporaties. De commissie vergadert één keer per maand. Dan beoordeelt zij de binnengekomen urgentieaanvragen van woningzoekenden. Tijdens de vergadering wordt besloten of urgentie wordt toegekend, afgewezen of dat er aanvullende informatie opgevraagd dient te worden.

Inhoud reglement
In het reglement staan de afspraken met betrekking tot het functioneren van de urgentiecommissie en de procedure van urgentieaanvraag tot besluit.

Artikel 1: Procedure

Onafhankelijke beslissing

De urgentiecommissie is onafhankelijk. De leden van de commissie hebben geen binding met Woning in Zicht of een van de aangesloten woningcorporaties. Woning in Zicht en de woningcorporaties hebben dus geen invloed op haar beslissing over je aanvraag.

De commissie neemt op de volgende manier een beslissing:

 • Je krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging van je aanvraag. Soms vraagt de commissie je om extra informatie of documenten op te sturen. Je hebt hiervoor een week de tijd.
 • De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van het urgentiereglement en de urgentiematrix. Hierin staan de criteria voor urgentie. Deze vindt je op de website www.urgentie-commissie.nl.
 • De commissie beslist binnen zes weken. Deze periode begint op het moment dat de commissie je complete aanvraag heeft ontvangen. Heeft de commissie aanvullende informatie of bewijsstukken nodig? Dan begint de periode van zes weken op de ontvangstdatum van de aanvullende informatie, dus als de aanvraag compleet is.
 • Beslist de commissie positief over je aanvraag? Dan krijgt je urgentie toegekend. In het bericht van de commissie staat welke woningcorporatie u een passende woning aanbiedt. Na het toekennen zal de commissie een korte samenvatting van je persoonlijke situatie delen met de betreffende corporatie.

Let op!

Stuur alle gevraagde informatie en bewijsstukken mee met je aanvraag, zoals vermeld op het aanvraagformulier. Anders wordt je aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 2: Duur urgentieverklaring

Je urgentie is zes maanden geldig. Biedt de woningcorporatie je binnen deze periode geen passende woning aan? Dan kan de commissie je urgentie verlengen. Als je een woningaanbod weigert, dan vervalt je urgentie.

Artikel 3: Intrekken urgentieverklaring

De commissie kan je urgentieverklaring intrekken in de volgende situaties:

 • Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor urgentie.
 • Je weigert een aanbod voor een passende woning.
 • Je heeft urgentie gekregen op basis van onvolledige of onjuiste informatie. Je wist of had kunnen weten dat deze informatie niet juist was.

Let op!  Weiger je een aanbod voor een geschikte woning? Dan vervalt je urgentie.

Artikel 4: Privacy

De commissie waarborgt op de volgende manieren je privacy:

 • De commissie behandelt je persoonlijke informatie en documenten vertrouwelijk.
 • De commissieleden en het secretariaat houden privacygevoelige gegevens geheim.
 • De commissie bewaart de informatie en documenten over je urgentieaanvraag acht maanden. Deze termijn is vastgesteld zodat deze zo kort mogelijk is, maar het dossier wel beschikbaar is mocht er een geschil in behandeling zijn bij de geschillen-commissie.nl. Na de termijn van 8 maanden worden de stukken vernietigd.

Artikel 5: Samenstelling en lidmaatschap

De commissie heeft een voorzitter, vice-voorzitter en twee leden. Het bestuur van Woning in Zicht benoemt hen. Het bestuur wijst ook een plaatsvervangend voorzitter aan. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Woning in Zicht zorgt voor het secretariaat.

Verklaring Omtrent Gedrag

Iemand heeft een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ nodig om aan de urgentiecommissie deel te nemen. Hij/zij krijgt zo’n verklaring wanneer hij/zij:

 • in het verleden niets strafbaars heeft gedaan;
 • of wel iets strafbaars heeft gedaan, maar dit geen belemmering is voor zijn deelname aan de commissie.

Onafhankelijkheid leden

Het is zeer belangrijk dat de commissie onafhankelijk beslist. Daarom gelden deze regels:

 • De commissieleden zijn geen bestuurslid, werknemer of toezichthouder van een woningcorporatie in de regio Hart van Brabant.
 • Zij zitten in geen andere commissie of ander orgaan van de Stichting Woning in Zicht en de woningcorporaties.
 • De commissieleden hoeven zich aan niemand anders te verantwoorden.
 • Zij overleggen niet met een achterban.

Lengte van lidmaatschap

Het bestuur van Woning in Zicht benoemt de commissieleden voor drie jaar. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen. Dit kan voor maximaal drie jaar. Elk jaar treedt op 1 juli één lid af.  Het rooster van aftreden bepaalt wie er aftreed. Staat op 1 juli geen opvolger klaar? Dan gaat een zittend lid door totdat er een opvolger is. 

Tussentijds einde van lidmaatschap

Het lidmaatschap kan tussentijds eindigen wanneer een commissielid:

 • hier zelf om vraagt;
 • overlijdt;
 • de commissie moet verlaten omdat hij/zij slecht functioneert.

Het bestuur van Woning in Zicht benoemt een opvolger voor de periode die nog overblijft.

Vergoeding

De commissieleden krijgen een vergoeding voor hun inspanningen. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bestuur van Woning in Zicht stelt de vergoeding vast.

Vergaderingen

De commissie vergadert eenmaal per 4 weken. De voorzitter kan in overleg met het secretariaat hiervan afwijken. Per vergadering worden 3 leden uitgenodigd. Wie bij een vergadering niet aanwezig kan zijn, meldt zich af. Er zijn minstens twee leden nodig om een beslissing te nemen.

Artikel 6: Jaarverslag

De urgentiecommissie is zelf verantwoordelijk voor haar functioneren. Zij publiceert jaarlijks vóór 1 mei een beknopt jaarverslag. De commissie vertelt over:

 • de werkzaamheden in het afgelopen jaar;
 • de adviezen over beleid.

De commissie stuurt het jaarverslag naar de woningcorporaties, Woning in Zicht en de geschillencommissie.

Artikel 7: Vaststelling reglement

Vaststelling door bestuur

Het bestuur van Woning in Zicht stelt het reglement van de urgentiecommissie vast. Het bestuur kan ook wijzigingen doorvoeren.

Ingangsdatum

Dit reglement is ingegaan op 1 september 2011 en aangepast op 1 april 2019. Is er een situatie waarover niets is bepaald? Dan kan het bestuur van Woning in Zicht een maatregel nemen, zodat ook voor deze situatie passende regelgeving is.

Adres urgentiecommissie

Urgentiecommissie
Postbus 29
5000 AA Tilburg
info@urgentie-commissie.nl
www.urgentie-commissie.nl

Artikel 8: Geschillencommissie

Ben je het oneens met de beslissing van de urgentiecommissie? Dan kun je een geschil indienen bij de geschillencommissie. Je hebt hiervoor vijf weken de tijd, na dagtekening van de besluitbrief van de urgentiecommissie. Meer weten? Kijk dan in het reglement van de geschillencommissie.

Als urgentie wordt afgewezen, kan de woningzoekende éénmaal een geschil indienen bij de geschillencommissie, binnen vijf weken na de afwijzing. Wanneer de geschillencommissie het geschil gegrond verklaart, wordt urgentie alsnog toegekend.

Het adres van de geschillencommissie is:
Geschillencommissie
Postbus 488
5000 AL TILBURG
info@geschillen-commissie.nl
www.geschillen-commissie.nl

Artikel 9: Urgentiematrix

In onderstaande tabel staan de criteria en voorwaarden voor urgentie.

 

Urgentiemotief Toetsingscriteria Bewijsstukken

Algemene eisen

Inschrijving

• Ingeschreven bij Woning in Zicht; én

• Inschrijftijd is korter dan de gemiddelde inschrijfduur uit het voorgaande kalenderjaar; én

• Inschrijving is actief (niet geblokkeerd vanwege een huurschuld of ontruiming o.i.d.); én

• (Gezamenlijk) verzamelinkomen is lager dan de huurtoeslag-grens; én

Situatie aanvrager

• Aantoonbaar dat de aanvrager in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de vier criteria; én

• Acute noodsituatie is de aanvrager niet verwijtbaar; én

• Aanvrager is onvoldoende zelfredzaam om zelf in huisvesting te kunnen voorzien; én

• Aanvrager woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.

o  Inschrijfnummer.

1. Structureel ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld.

• Ernstige noodsituatie met relatie naar de huisvestingssituatie.

o  Aangifte bij de politie waaruit de ernst van het geweld blijkt.

o  Rapport van een (vertrouwens)arts.

o  Rapport van minimaal één maatschappelijke instelling.

2. Te hoge woonlasten voor het (gezamenlijke) verzamelinkomen

• Woonkostentoeslag is toegekend door de gemeente Tilburg,  Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Alphen – Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk met verhuisplicht én

• Financiële schulden zijn de aanvrager niet verwijtbaar, bijv. door terugval in inkomen én

• Verbetering financiële situatie (bijv. door huurtoeslag) niet binnen 1 jaar voorzienbaar.

o  De brief van de gemeente waarin staat dat de aanvrager een woonkostentoeslag krijgt en dat een verhuisverplichting is opgelegd.
3. Gedwongen en onverwacht de eigen woning moeten verlaten

• Het betreft een eigen woning (huur of koop).

• De situatie was niet voorzien en is niet verwijtbaar.

o Bewijsstukken die de situatie aantonen.

 

4. Overig

• Situatie valt buiten genoemde criteria, maar is dermate schrijnend en niet verwijtbaar dat een nieuwe woning de oplossing is. Kan de commissie toewijzen op basis van de hardheidsclausule. o Alle bewijsstukken die de situatie ondersteunen.

Algemene eisen

Inschrijving

• Ingeschreven bij Woning in Zicht.

• Inschrijftijd is korter dan de gemiddelde inschrijfduur uit het voorgaande kalenderjaar.

• Inschrijving is actief (niet geblokkeerd vanwege een huurschuld of ontruiming o.i.d.).

• (Gezamenlijk) verzamelinkomen is lager dan de huurtoeslag-grens.

Situatie aanvrager

• Aantoonbaar dat de aanvrager in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de vier criteria.

• Acute noodsituatie is de aanvrager niet verwijtbaar.

• Aanvrager is onvoldoende zelfredzaam om zelf in huisvesting te kunnen voorzien.

• Aanvrager woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.

Bewijslast

o  Inschrijfnummer.

 

1. Structureel ernstig lichamelijk en/of geestelijk geweld.

• Ernstige noodsituatie met relatie naar de huisvestingssituatie

Bewijslast

o  Aangifte bij de politie waaruit de ernst van het geweld blijkt.

o  Rapport van een (vertrouwens)arts.

o  Rapport van minimaal één maatschappelijke instelling.

 

2. Te hoge woonlasten voor het (gezamenlijke) gezinsinkomen.

• Woonkostentoeslag is toegekend door de gemeente Tilburg, Alphen – Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk met verhuisplicht.

• Financiële schulden zijn de aanvrager niet verwijtbaar, bijv. door terugval in inkomen.

• Verbetering financiële situatie (bijv. door huurtoeslag) niet binnen 1 jaar voorzienbaar.

Bewijslast

o  De brief van de gemeente waarin staat dat de aanvrager een woonkostentoeslag krijgt en dat een verhuisverplichting is opgelegd.

 

3. Gedwongen verkoop van de eigen woning in verband met de financiële situatie.

• De woning is of moet verkocht worden om openbare verkoop te voorkomen.

• Financiële schulden zijn de aanvrager niet verwijtbaar, bijv. door terugval in inkomen.

Bewijslast 

o Bewijsstukken die de gedwongen verkoop van de  woning aantonen.

o Persoonlijke toelichting op de oorzaken van de financiële problemen.

o Bewijsstukken die aantonen dat de financiële problemen de aanvrager niet te verwijten zijn.

o  Bewijsstukken die inzicht geven in de financiële situatie:

·  overzicht van schulden: hypotheek, leningen, en andere relevante gegevens;

·  overzicht van inkomsten: jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties;

·  overzicht uitgaven: hypotheek, gas/water/licht, verzekeringen, abonnementen;

·  overige financiële gegevens: alimentatie, toeslagen en andere relevante gegevens.

 

4. Overig

• Situatie valt buiten genoemde criteria, maar is dermate schrijnend en niet verwijtbaar en is een nieuwe woning is de oplossing. Kan de commissie toewijzen op basis van de hardheidsclausule.

Bewijslast

o Alle bewijsstukken die de situatie ondersteunen.